Praha Fat

Praha porslin fat. Mått: 242x154mm

Vit Porslinsfat Vitro GN1/1 x 25 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 25mm Mayfair

Vit Porslinsfat Vitro GN1/1 x 60 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitt Porslinsfat GN 1/2 x 25 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 25mm Mayfair

Vit Porslinsfat Vitro GN1/2 x 60 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitt Porslinsfat GN 1/2 x 100 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro Djup 100mm Mayfair

Vit Porslinsfat Vitro GN1/3 x 25 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 25mm Mayfair

Vit Porslinsfat Vitro GN1/3 x 60 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitt Porslinsfat GN 1/3-100mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro Djup 100mm Mayfair

Vitporsalinfat Vitro GN2/3x25mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 25mm Mayfair

Vit Porslinsfat GN 2/3 x 60 mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitporslinfat GN 1/4-25mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 25mm Mayfair

Vitporslinfat GN 1/4-60mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitposlinfat GN1/4-100mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro Djup 100mm Mayfair

Vitporslinfat GN1/6-60mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro 60mm Mayfair

Vitporslinfat GN 1/6-100mm

Gastronorm Porslinsfat Vitro Djup 100mm Mayfair